Skillnader mellan svenskan och danskan

Citat från rapporten "Öresundska - kommunikation över bron"  (http://www.cling.gu.se/~cl9kcava/Projekt01/Rapport.html#Skillnader%20mellan%20svenskan%20och%20danskan)

 

"5.1 Språkförståelse mellan nordbor:

Avståndet mellan dansk skrift och danskt uttal är mycket större än avståndet i svenskan. Detta leder till att svenskar får större problem med danskt talspråk än danskar får med svenskt talspråk. Detta får avgörande betydelse för hörförståelsen. Det brukar sägas att de centralskandinaviska språkens ordförråd har stor överensstämmelse sinsemellan. I en dansk text kan exempelvis upp till 90 % av de löpande orden vara någorlunda lätt igenkännbara för en svensk utan särskild kännedom om danska.

I boken "Nordiska, Våra språk förr och nu" delar man in de nordiska ordstammarnas förhållande till varandra i tre grupper:

5.2 Syntaktiska avvikelser

 

Citat forts:

 

T.ex. i du måste borsta tänderna – du skal børste tænder men långt i förväg - langt i forvejen

T.ex. tisdagen den 31 maj – tirsdag den 31. maj

T.ex. hon sparkade ut bollen – hun sparkede bolden ud "

 

 

Sidan är utvecklad av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

Till startsidan