Den skinnsjuke grefven

"Som ett glatt exempel på svensk-danska missförstånd återges här den välbekanta berättelsen om "den skinnsjuke greven". Den trycktes första gången i Dagens Nyheter i december 1902 och är författad av Beyron Carlsson (sign. Floridor) som ett apropå till en då utkommen svensk översättning av Herman Bangs Det Hvide Hus och Det Grå Hus, vilken hade råkat innehålla några lustiga misstag. Beyron Carlssons intelligent ihopsvarvade berättelse är fylld av tokerier, som på ett lysande sätt visar, att man inte alltid kan översätta ett danskt ord med det svenska ord, som det mest liknar" (Gösta Bergman 1938, Den Skinnsjuke Grefven)


 

Den skinnsjuke grefven

Det var i byn Köpenhamn. Fastän man blott var i början af juni hade hösten redan börjat ute på landet, ty heden var mycket stor. Ute på Köpenhamns redd syntes en och annan måg simma på vattnets överflata. I Sundet var vädret ej så klart, och de längst ut liggande damskeppen var inhyllade i taket så att de knappt syntes.

På en av byns gator kom en ung man ledigt svängande en stock mellan fingrarna. Ove Rasmussen var visserligen klädd i fattigmans frack men var dock ryss vid universitetet och för övrigt på grund av sina kunskaper en danad ung man. Han styrde sina steg  till grefve Aftenstiernes palats, där det var en stor bal. Den unge mannen, som var informator åt grefvens dräng, var även inbjuden. Dansen höll just på, och lätta som dyngflugor svävade pigorna omkring, förda av ståtliga herrar klädda i eleganta kjolar.

Ove blev emellertid ej glad vid att se de dansande. Och han hade heller ingen orsak. En oblid skepnad vilade över honom, och han kände sig ensam och uteluckad. Han gick till en krog, där en eldgammal domestik stod med en tebacke. Ove tog en kopp. "Behager ni flöte till teet" frågade domestiken. Ove skakade nekande på huvudet och ställde sig vid den stora kaminen, där stenkulorna brann. Dansen fortfor alltjämt och mellan danserna serverades till damerna den läckraste is och olika slags sylttyg.

Ove deltog ej i dansen. Han såg ut att lida av kedja. Då nalkades den undersköna grefvinnan Tilde. Hon var med anledning av dödsfall i familjen klädd i en sorts klädning. Ove och grefvinnan satte sig på ett avlägset städ och medan Tilde såg ned på sitt koketta lilla fottyg, viskade Ove passioneradt: "Hvarför förlåter du mig så där i min ensamhet" Grefvinnan såg spottande på honom och han fortsatte: "Du kommer att böta på den stora mangel du har..."

Han hann icke längre, ty grefven, en man med slemmig uppsyn och känd för sin stora skinnsjuka, steg hastigt fram till dem. Grefvinnan hoppade till som stucken av en slang. "Min herre, vi möts med våra sekundanter i morgon", hväste grefven till Ove.

Följande morgon gick Ove in till en iskrämare för att köpa sig ett vapen. Med högburet huvud och sin karda i handen infann han sig vid duellen.

Striden blev kort. Och en halvtimme efteråt hittades Ove Rasmussen död i zoologiska havet.

Slut!

 

 

Ordlista till Den Skinnsjuke Grefven

Fel gissat av ”översättaren”

Ursprunglig danska

Svensk översättning

 

 

 

byn

byen

staden

böta (på)

bøde på

gottgöra

 damskeppen  dampskibe  ångare

danad

dannet

bildad

 domestik  domestik  tjänare

dräng

dreng

pojke

dyngflugor

døgnfluer

dagsländor

 eldgammal  ældgammel  urgammal

flöte

fløde

grädde

fottyg

fodtøj

skodon

frack

frakke

rock

förlåter

forlader

lämnar

heden

heden

hettan

hösten

høsten

skörden

 inhyllade  indhyldet  insvept

is

is

glass

iskrämare

isenkræmmer

järnhandlare

 kamin  kamin  kakelugn
 karda  kårde  värja

kedja

kede sig

ha tråkigt

kjolar

kjole og hvidt

frack

klädning

klædning

klädnad

 krog  krog  hörn

mangel

mangel

brist

måg

måge

mås

orsak

årsag

anledning

pigorna

pigerne

flickorna

ryss

rus

nybliven student

skepnad

skæbne

öde

skinnsjuke

skinsyg

svartsjuk

slang

slange

orm

slemmig

slem

elak

zoologiska havet

"Zoologisk Have"

Zoo (i København)

sorts

sort

svart

spottande

spottende

nedlåtande, spotsk

stenkulorna

stenkullene

stenkolen

stock

stok

käpp

städ

sted

ställe

sylttyg

syltetøj

sylt

taket

tågen

dimman

 tebacke  tebakke  tebricka

uteluckad

udelukket

utestängd

överflata

overflade

yta

 

 


 

 

Sidan är utvecklad av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

Till startsidan