DANSK-SVENSK BYGGTEKNISK ORDLISTA

(Ca. 850 uppslagsord)

 

Ordlistan är sammanställd av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

 

Copyright © 2005, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen

 

abscisse

abskissa

accelerationsbane

accelerationssträcka

adgangsvej

uppfartsväg

adhæderende stråle

vidhäftande stråle

adhæsion

vedhäftning

afdækning, dække

täckning, täcke

afdækningssten

avtäckning (för murkrön)

afgravning

skärning

afgravningsskråning

skärningsslänt

afhængig variabel

beroende variabel

aflejring

avlagring

aflukke

skrubb

afretning (af jord)

avjämning (av jord)

afretningslag

avjämningsskikt

afskæring

kapning

afstand mellem søjlerækker

avstånd mellan pelarrader

afstandsklods

distansklots

afsats, repos

trapplan, vilplan

afstive

sträva, avstyva

afstiver, sværte

sträva

afstivning

avstyvning, försträvning

afstrømning

avbördning

afsætte, udstikke

utstaka

afvanding

torrläggning

ahorn

lönn

akseltryk

axeltryck

aktivt jordtryk

aktivt jordtryck

akustikplade

akustikplatta

alkalikiselforvitring

alkalireaktivitet av ballastmaterial

altanlukning

balkonginglasning

ankerbolt

ankarbult

ankerpæl

ankarpåle

ankertræk

ankarkraft

ankervæg

ankarvägg

anlægsarbejde

anläggningsarbete

arbejde i marken

fältarbete

armeringsjern

armeringsstål

asbestcementplade

asbestcementskiva

asbestfiberplade

asbestfiberplatta, asbestfiberskiva

asfaltblander

asfaltverk

asfaltfuge

asfaltfog

asfaltudlægger

asfaltspridare

autoværn

skyddsräcke

badeværelse

badrum

badstue

bastu

bagfyld (ved støttemur)

bakfyllning (vid stödmur)

bagmur

bakmur

bagmuring

bakmurninng

baldakin, halvtag

skärmtak

ballastprofil

ballastsektion

ballasttal

bäddningsmodul

baluster

räckstolpe

balustrade

balustrad

beholderbund

behållarebotten

beklædningstegl

tegelbeklädnad

betingelse

villkor

betonfremstilling

betongtillverkning

betonnormerne

betongbestämmelserna

betonplade

betongplatta

betonudbytte

färdig betongmassa

bidet

bidé

bindelag

bindlager

bindetråd

najtråd

bindingsværk

korsvirke

birk

björk

bitumenudlægger

bitumenspridare

bjælke

balk

bjælkedimension

balkdimension

bjælkeende

balkända

bjælkeende

balkända

bjælkeforbindelse

balkanslutning

bjælkeforskalling

balkform

bjælkekonsol

vot

bjælkestød

balkskarv

bjælkestød

balkskarv

bjælketilslutning

balkinfästning

bjælketværsnit

balktvärsnitt

blikkenslager, rørlægger

plåtslagare, rörarbetare

blåfarvning

blånad

bolig

bostad

boligblok

flerfamiljshus, hyreshus

boligområde

bostadsområde

bolteforbindelse

bultförband

boltegevind

bultgänga

boltehoved

bulthuvud

bolværk

bålverk

brandbeskyttelse

brandskydd

branddrøj

brandhärdig

brandhane

brandpost

brandskodde

brandlucka

brandslukker

eldsläckningsapparat

bredkronet overfald

brett överfall

brogitterdrager

brofackverk

brolægning

storgatstenbeläggning

brosted

broläge

brosten

gatsten

brudflade

brottyta

brudforlængelse

brottöjning

brudstyrke

brotthållfasthed

brusebad

dusch

bryggers

grovkök

bræddegulv

brädgolv

bræddeskillevæg

träpanelvägg, panelvägg

buebro

bågbro

buetværsnit

bågsektion

bukkeliste

bockningslista

bukkeliste

bockningslista

bukning

bockning

bund i udgravning

schaktbotten

bundbredde

basbredd

bundflade

basyta (av damm)

bundhængt vindue

underhängt fönster

bundlag

bottenlager

byadminstrationscenter

stadsadministrationscentrum

bycentrum

affärscentrum

byenhed

stadsenhed

byggekran

byggnadskran

byggelinje

byggnadslinje

byggelov

byggnadslag

byggemål

byggmått

byggeomkostninger

byggnadskostnader

byggeplads

arbetsplats

byggeskur

skjul

bygning

byggnad

bygningsmyndighed

byggnadsnämnd

bygningsreglement

byggnadsstadga

bygningsskelet

byggnadsstomme

bygningsvedtægt

byggnadsstadga

byplan

stadsplan

byplan

stadsplan

byplanlægning

samhällsplanering, stadsplanering

byudviklingsplan

generalplan

byudviklingsplan

generalplan

bæreevne

bärförmåga

bæreflade

kontaktyta

bærelag, paklag

bärlager, packstenslager

bøg

bok

bøjle

bygel

bøjning

krök

bøjningsmoment

böjmoment

bøjningsspænding

böjspänning

bøjningsstyrke

böjhållfasthet

bøjningstryk

böjtryck

bøjningstrykspænding

böjtryckspänning

bøjningstrykstyrke

böjtryckhållfasthet

bølgeblik

korrugerad plåt

bølgebryder

vågbrytare

bølgeplade

korrugerad skiva

bøsning

bussning

cellefangedæmning

cellfångdamm

cementmørtel

cementbruk

cementskur

cementbod

cementstabiliseret

cementbunden

centervinkel

centrumvinkel

centralfyr

värmepanna

charnierbolt

ledbult

cykelskur

cykelställ

cykelsti

cykelbana

dagligstue

vardagsrum, salong

dampspærre

ångspärr

damptæt pap

diffusionstät papp

diamantkrydsning

kryssväxel

differensrække

aritmetisk serie

differenssætning

ojämn sättning

dige

vall, strandvall

digelstål

degelstål

dobbeltsporet

tvåspårig

domhus

tingshus

dorn

pinnbult

drager

huvudbalk, regel

drejeport

vridport

dræneringsgang

dräneringsgalleri

drænrør

dräneringsrör

dybdeske

djupgrävningsorgan

dynd

dy, gyttja

dækelement

bjälklagselement

dækforskalling

bjälklagsform

dæklag (beton)

täckskikt (av betong)

dæmning

damm

dæmningsbund

dammbotten

dæmningsfod

dammfot

dæmningskrone

dammkrön

dæmningsskråning

bankslänt

dørkplade

durkplåt

dørkplade

durkplåt

dørramme

dörrkarm

dørstolpe

dörrpost

egnsplan

regionplan

eksisterende

befintlig

ekspansionsbeholder

expansionskärl

elevator

hiss

elevatorgrav

schaktgrop

elevatorstyr

gejd

elkomfur

elspis

ellevatorskakt

hiss-schakt

elm

alm

endedrager

ändregel

endefag

ändfack

endeunderstøtning

ändstöd

endeunderstøtning

ändstöd

energiligning

Bernoullis teorem

energitab

energiförlust

enkelkraft, punktlast

koncentrerad last, punklast

entreprise

entreprenad

etage

våning

etageadskillelse

bjälklag

etageareal

våningsyta

etagehus

lamellhus

etagehøjde

våningshöjd

etageplan

våningsplan

fag

fack

faldhammer

fallhejare

faldstamme, faldrør

stamledning

fangedæmning

fångdamm

fangmole

infartspir

farligste brudcirkel

farligaste glidcirkel

faststøbning

fastgjutning

fikspunkt

fixpunkt

flad bue

flack båge

flade

yta

fladt tag

plant tak

flange

fläns

flange

fläns

flangestang

ramstång

flangestød

flänsskarv

fliselagt

plattbelagd

floddige, kanakdige, parallelværk

inddämning

flugte (med)

i liv (med)

flydekran

pontonkran

flåde

flotte

fodgængerbro

gångbro

fodgængerovergang

övergångsställe

fodpanel

golvpanel

foldeplade

veckplatte

foldeport

vikport

foldetag

vecktak

foldning

buckling

foldning, vridning

buckling, vridning

forankret spunsvæg

förankrad spontvägg

forankringsbolt

förankringsbult

forbandt

förband

forbinde

fästa in

forbindelse, samling, tilslutning

anslutning, förband,

fordampning

avdunstning

fordelingsgade

matargata

fordelingslinje

balanslinje

forskudt etage

förskjuten våning

forskydningscenter

skjuvmedelpunkt

forskydningsspænding

skjuvspänning

forskydningsspænding ved bøjning

böjskjuvspänning

forskydningstrækkraft

skjuvdragkraft

forspændingskabel

förspänningskabel

forstue

tambur

fortov

gångbana, trottoar

frakørsel

avfart

fransk spærfag

Poloceau takstol

fransk spærlag

Polonceau takstol

fratrække

avdraga

fremspring

utsprång

fri længde

knäcklängd

friareal

friyta

frigang

höjdspelrum

frit spænd, fri spændvidde, fritbærende

fritt spann, fri spännvidd, fribärande

fritrumsprofil

normalsektion för fria rummet

frostdybde

tjäldjup

frostfri

frostbeständig

frosthævning

tjällyftning

fundament

grundplatta

fundamentsbjælke

grundbalk

fundamentsklods

grundsula, grundplint

fundamentsmur

grundmur

fundamentsplade

grundplatta

fundamentstryk

grundtryk, kontakttryck

fundamentsunderkant

underkant av grundkonstruktion

fundere

grundlägga

fundering

grundläggning

fyr

fur

fyr

panna

fyrretømmer

furuvirke

fyrrum

pannrum

førerhus, kranhus

kranhus

første sal

andra våningen

gab

slutavvikelse

gasbeton

gasbetong

gavlmur

gavelvägg

gelænder

räcke

gelænder, rækværk

trappräcke, räcke

gelænderstolpe

ledstångsstolpe

gennemløb, afvandingssluse

trumma, kulvert, avvattningssluss

gerberdrager

gerberbalk

gerberdrager

gerberbalk

gevind

gänga

gitterdrager

fackverk

gitterfag

fackverksfack

gitterkonstruktion

fackverk

gitterkonstruktion

fackverk, gallerverk

glarmester

glasmästare

glat dør

slät dörr

grab, gribeskovl

gripskopa

grantømmer

granvirke

gravedybde

grävningsdjup

gravko

grävmaskin

gribeskovl, greb

gripskopa

grov asfaltbeton

öppen asfaltbetong

grund

tomt

grundareal

markareal

grundflade

basyta

grundlinje

bas

grundtal

bas

grusgrav

grustag

grusgrav

grustag

grænsebetingelse

gränsvillkor

grøft

dike

grøftebund

dikesbotten

grøftegravningsmaskine

dikningsmaskin

gulvafløb

golvbrunn

gulvareal

golvyta

gulvflade

golvyta

gulvflise

golvplatta

gulvlem

golvlucka

gulvpuds

putsbetong, golvputs

gårdsplads

gårdsplan

halvtag

pulpettak

hammer (kajmur)

sponthuvud

hanebjælke

hanbjälke

hanebånd

hanband

hanebåndsspærfag

hanbandtalstol

havnebassin

hamnbassäng

hejsefoldeport

lyftklaverport

hejsevindue

lyftfönster

helle

refug

helt hoved (på nitte)

kullrigt huvud (på nit)

hjertestykke

korsningsspets

hjælpedrager

hjälpregel

hjælpehejs

hjälphiss

hjørnejern

hörnskydd

hjørnesamling

hörnfog

honorar

arvode

hosliggende side

angränsande sida, närliggande sida

hovedentreprise

generalentreprenad

hovedfærdselsåre

huvudtrafikled

hovedvej

riksväg

hulpladedæk

hålbjälklag

hulpladeelement

hålbjälklagselement

hulrum

hålrum

hulsøm

rundhålsvets

hultværsnit

lådsektion

hvertandet fag

vartannat fack

hviletrykskoefficient

vilotryckskoefficient

hvælving

valv

håndliste, gelænder

ledstång

håndsten

plocksten

håndværksmester

byggmästare

hårrør

kapillärrör

hårrørsvirkning

kapillaritet

hældning

lutning

hældning (af murside)

frontlutning (av vägg)

hængseldør

slagdörr

hængslet

ledlagrad, ledlagrat

høfde

strandskoning

højovnsslagge

massugnsslagg

inddækning

ståndskiva, stos

inddæmme

invalla

indesluttet

sluten

indfæstning

infästning

indhyldningskurve

envelopp

indkøbscenter, butikscenter

affärscentrum, butikscentrum

indkørsel

infart

indsejling

infart

indsnævring

sektionsmindskning

indstøbning

ingjutning

indstøbt

ingjuten

isoleringspap

byggnadspapp

jernbeton

armerad betong

jorddæmning

jorddamm

jordflytning

jordtransport

justeringsplade

justeringsplatta

K-søm, KV-søm

K-svets, TK-svets

kabelopbøjning

kabeluppbockning

kabeltag

lintak

kajplads

förtöjningsplats

kamin

eldstad

kant, krone, top

kant, krön, topp

kantbana

kantfil

kantbrædt

gavelbräda

kantsøm

kälfog, kälsvets

kapillartryk

kapillärtryck

karnis, gesims

gesims

karré

kvarter

kassedrager

lådbalk

kassefangedæmning

fyllnadsdamm

kedel

panna

kedelcentral

panncentral

kegle

kon

keglesnit

konsnitt

keglesnitsflade

konsnittsyta

keglestub

avskuren  kon

kerne i dæmning

tätningskärna i damm

kildepunkt

källsprång

klampe

klämma

klap

klaff

klap

klaff

klapbro, vippebro

klaffbro

klapport

klaffport

klatrekran

klätterkran

klimaanlæg

luftkonditioneringsanläggning

klippebund

berggrund

klyngehuse

husgrupp

knast

kvist

knuseværk

krossverk

koblet sluse

slusstrappa

koldtrukket stål

kalldraget stål

koldtvalset stål

kallvalsat stål

komfur

spis

kontinuitetsligning

kontinuitetsekvation

kontradiagonal

motdiagonal

korkfliser

korkplattor

kosekrans

cosekrans

kote

höjd, plushöjd

kranbanedrager

kranbaneregel

kritisk last

knäcklast

kritisk spænding

knäckspänning

krophøjde

livhöjd

krum

krökt

krumning

krökning

krumningscenter

krökningscentrum

krybekælder

kryputrymme

krybespor

stigningsfil

krydsafstivning

krysskolv

krydsafstivning

kryssfackverk

krydsfiner

kryssfaner, plywood

kuldebro

köldbrygga

kulstofindhold

kolhalt

kulturcenter

medborgarhus

kuppel

kupol

kvist

vindskupe

køling

kylning

kørehjul

bärhjul

l-normalprofil

l-balk

lag

skikt

lag

lager, skikt

lag

skikt

lamel

förstärkningsplåt

landfæste (bro)

landfäste (bro)

langstrakt fundament, stribefundament

långsträckt grundsula

larvefodstraktor

bandtraktor

larvefødder

larvband

laske

rälsskarvjärn

laskestød

rälsskarv

ledelinje

styrlinje

leder (ved bjælkeforskalling)

ståndare (vid balkform)

legeme

kropp

leje

lager

leje

lager

lejeplade

upplagsplatta

lejlighed

våning, lägenhet

lejlighed

våning, lägenhet

lem, luge

lucka

lerholdig, leret

lerig

lerindhold

lerhalt

licitation

anbud

licitationsmateriale

anbudshandlingar

lige tal

jämnt tal

ligefrem proportional

direkt proportional

ligesidet vinkeljern

likflänsigt vinkeljärn

ligevægt

jämnvikt

ligevægtsbetingelse

jämviktsvillkor

ligning

ekvation

ligning

ekvation

loft

innertak, rumstak

loftsbelysning

takbelysning

loftsbjælkelag

vindsbjälklag

loftsforskalling

takpanel

loftshøjde

takhöjd

loftsplade

takplatta, takskiva

loftsrum, kvist

vindsvåning, vindsrum, vindskupa

luftindhold

lufthalt

luftindhold

lufthalt

luftlag

luftskikt

luftskifte

luftväxling

lufttørret

lufttorkat

luftventil

luftintag

lukket ramme

sluten ram

lukningsentreprise

inglasning

lydisolering

ljudisolering

lyskasse

ljusöppning

lægte

läkt

lækagevej

läckväg

længdesøm

längssvets

længedemåling

längdmätning

lærred

lärft

læsket kalk

släckt kalk

læssemaskine

lastmaskin

løbekat

telfer, lyftblock

løkke

slinga

mangehulsten

håltegel

matglas

blästrat glas

mezzanin

halvvåning

midterfag

mittfack

midterrabat

skyddsremsa

midterrabat

mittremsa

mole

pir

molehoved

pirspets

montagebro, montagedrager

monteringsbalk

montagehal

monteringshall

montagesamling

montageskarv, monteringsskarv

montagesøm

montagesvets, monteringssvets

muddermaskine

mudderverk

muffesamling

mufförband

murermester, tømrermester, snedkermester

byggmästare

mængdefortegnelse

massförteckning, mängdförteckning

mørtel

bruk

møtrik

mutter

nabodel

angränsande del

nedadrettet strømning

nedåtriktad strömning

nedbrydning

vittring

nedfaldsskakt

sopnedkast

nedhængt loft

undertak

nedløbsbrønd

avloppsbrunn

nedløbsrør

stuprör

nedrive

riva

nedtagning, nedrivning

rivning

niveaukurve

höjdkurva

norm, reglement

norm, stadga

numerisk værdi

numeriskt värde

nævner

nämnare

omfartsvej

förbifartsled

omløbsspor

passagespår

omstøbt

kringgjuten

omstøbt søjle

kringgjuten pelare

opbygget bjælke, sammensvejst bjælke

svetsad balk

opdrift

upptryck

opdriftskontrol

upptryckskontroll

opfyldningsmateriale

fyllningsmaterial

opholdstue, stue

vardagsrum

oplæner, leder

ståndare, regel

opstemmet

uppdämt

opstilling, opføring

uppsättning, uppförande

opstillingsbanegård

driftbangård

optrækning

uppdragning

overfaldsfod

skibordsfot

overfladebehandling

ytbehandling

overfyldning

stockning

overhaling

omkörning

overhvælvet svejsesøm

rågad svets

overhøjde

skevning, rälsförhöjning

paddehattedæk

pelardäck

parabeldrager

parabelfackverk

paralleldrager med krydsgitter

X-fackverk

pasbolt

inpassad skruv

paskvil (f.eks. paskvilgreb)

spanjolett

pejs

öppen spis

perron

plattform

pilledæmning

lamelldamm

plansamling

stumförband

pløjet

spontat, spontad

poredannende tilslagsstof

luftporbildande medel

portionsblander

satsblandare

propille

bropelare

pullert

pollare

pulterkammer

förråd

påhængsvogn

släpvagn

påvirkning

påkänning, påverkan

pæl

påle

pælearbejde, pilotering

pålning, pålningsarbete

pælebuk

pålbock

pælehammer

pålhejare

pælehoved

slaghuvud

pælekaj

bryggkaj

pæleramning

pålnedslagning

rabat (vej)

vägren

rambuk

pålkran

rammedybde

nedslagningsdjup

rammefag

ramfack

regulering mod oversvømmelse

högvattenkontroll

remise

vagnhall

renseåbning

renslucka

retning

riktning

revle

regel

revledør

bräddörr

revne

spricka

revne

spricka

revne

spricka

revnedannelse

sprickbildning

rideplanke

bockrygg

rideplanke, rem

bockrygg

rist

galler

rist

grind

rullesten

stenblock

rund søjle

cirkulär pelare

rustbeskyttelse

rostskydd

råbygning

byggnadsstomme

rådgivende ingeniør

konsulterande ingenjör

råjern

tackjern

række

rad

rækkehus

radhus

rækværksmur

bröstvärn

rørbøjning

rörkrök

rørbøjning

krök

rørgennemløb

rörkulvert

sammenføje

hopfoga

segmentstigbord

segmentport

sidebane

bibana

sikringsrum

skyddsrum

skibsbund

fartygsbotten

skinfuge

stumfog

skinnefod

rälsfot

skinnespiger

rälsspik

skjult

inklädd, inklätt, ingjuten, ingjutet

skrabfuge

slät fog

skred

ras

skridsikker overflade

slirfri  yta

skråbånd

stödben

skråjern

uppbockat järn

skråkant

avfasning

skråpæl

snedpåle

skråsnit

lutande snitt

skråstang, skråstiver

snedsträva

skråtag

snedtak

skræntvinkel

släntvinkel

skuffe

draglåda

skur

skjul

skærver

krossten

skærveudlægger

makadamutläggare

slid (eks.: gulv)

avnötning (ex.: golv)

slidstyrke

slithållfasthet

sluselukke

dammlucka

slæbeskovl

släpskopa

sløjfe

slinga

soveværelse

sovrum

spandelevator, kopelevator

skopelevator

spandkædemaskine

paternosterverk

specifik forkortelse, stukning

stukning

spids vinkel

spetsig vinkel

spidsbundet rør

äggformigt rör

spil

vinsch, spel

spisekammer

skafferi

spisekrog

matvrå

spisekøkken

kök med matplats

spiseplads

matplats

spisestue

matsal, matrum

sporrist

spårgrupp

sprænghul

borrhål

sprødt brud

sprödbrott

spunsvæg

spontvägg

spændering

fjäderbricka

spændmøtrik

vantskruv

spær

högben, taksparre

spærfag

fackverk

spærredæmning

kröndamm

stemmebjælke

sättbjälke

stenholdig ler

stenig lera

stenknuser, knusemaskine

stenkross

sternbræt

takfotsinklädnad

stigning

lutning

stillads

ställning

stolskinne

stolräl

strammemøtrik

wiresträckare

strengbeton

strängbetong

stritter, dyvel

dymling

stråtag

halmtak

strækmetal

sträckmetal

strøer

golvbjälkar

strømhvirvel

vattenvirvel

strømskinne

elströmskena

stueetage

bottenvåning

stump vinkel

trubbig vinkel

stumpsøm

stumfog, stumsvets

stumpsøm

stumsvets

stuvning

svallning

stuvningskurve

svallningskurva

styrtleje

stötbotten

stålstøbegods

stålgjutgods

støbebrædder

formbräder

støbeform

gjutform

støbejern

gjutjärn

støbejernsrør

gjutjärnsrör

støbeskel

gjutfog

støbning

gjutning

støbning

gjutning

støbt på stedet

gjuten på platsen

stød, samling

skarv

støttepille

strävpelare

støvdæmpning

dammbinding

svamp

svamp, röta

svejsesamling

svetsförband

svelle

sliper

svelningsfaktor

svällningskoefficient

svind

krympning

svindfuge

krympfog

sving

krök

svingningsgalleri

svallgalleri

svumning

slamning

sålbænk

fönsterlist

sækkelærred

säckväv

sænkekasse

kasun

søjle

pelare

søjle

kolonne, kolumn

søjleafstand

pelaravstånd

søjlearmering

pelararmering

søjledimension

pelardimension

søjleforskalling

pelarform

søjlehoved

pelarhuvud

søjlelængde

pelarlängd

søjlemoment

pelarmoment

søjlerækker

pelarrader

søjlestrimmel

pelarstrimla

søjlestød

pelarskarv

søjletværsnit

pelartvärsnitt

søjleåg (bro)

pendelpelare (bro)

søm

spik

sømbeslag

spikplåt

tagbeklædning

taktäckning

tagetage, loftsetage

vindsvåning

tagetageplan

vindsplan

taglem

taklucka

taglyskuppel, ovenlys

takljuskupol

tagnedløb

stuprör

tagrygning, kip

nock, nockrygg

tagskæg

takfot

tapleje

tapplager

tavledæmning

klaffdamm, skärmdamm

tegl, tagsten

tegelplatta, taktegel

teglstensmur

tegelvägg

tegning, plan

ritning

terning

kub

terningstyrke

kubhållfasthet

tilbagefylde

återfylle

tilbagefyldning

återfyllning

tilbud

erbjudande

tilbud

erbjudande

tilfældig fejl

tillfälligt fel

tilkørsel

påfart

tilkørsel, adgang

uppfart, infart

tilladelig belastning

tillåten last

tilladelig tryk på jorden

tillåten markpåkänning

tilslag

ballast

tilslagsmateriale

ballastmaterial

tilslagsstof

tillsatsmedel

tilstødende fag, nabofag

angränsande fack

tjærespreder

tjärspridare

to-snits nitte

tvåskärig nit

toakset

tvåaxlig

topcharnier

hjässled

tophængt

överhängt

toplansvinkel

vinkeln mellan två plan

tovbane

linbana

tovbane

linbana

tovlås

linlås

tovskive

remskiva, linskiva

trafikåre

trafikled

tragt

tratt

traktorskovl

lastskopa

transmissionskoefficient

värmegenomgångstal

transversal

växelförbindelse för parallela spår

trappeforkant

stegnos, stegframkant

trappesten

trappsteg

trappevange

vangstycke

trillebør

skottkärre

tromle

vält

tryk på hulranden

hålkantstryck

trykjern

tryckarmering

trykstang, søjle

trycksträva, pelare

trykstyrke

tryckhållfasthet

trådkors

hårkors

trækbånd

dragband

trækbånd

dragband

trækstyrke

draghållfasthet

træskeletvæg

regelvägg

træthedsbrud

utmattningsbrott

turbiberør

tub

tværafstivning

tvärkolv

tværafstivning

tvärförband

tværbinder

formstag

tværbjælke

tvärbalk

tværbjælke

tvärbalk

tværdrager

tvärregel

tværgående kantsøm

ändkälsvets

tværsnitsflade

tvärsnittsyta

tæppebelægning

tunt slitlager

tømmerstok, kævle

stock

tømrer

snickare

tørvægt

torr vikt

U-jern

U-balk

udblomstringer

utfällningar

udbøjningslinje

deformationslinje, böjningslinje

uddybning, opmudring

muddring

udfyldningsstykke

mellanlägg

udgrave, grave ud

schakta

udgravning

schaktning

udgravning, byggegrube

schaktgrop, schakt

udjævning

utjämning

udkolkning

urgröpning

udkraget bjælke

konsolbalk

udkragning

överkragning, konsol

udkørsel

utfart

udlægger (kran)

kranarm

udnyttelsesgrad

exploateringstal

udsparing

ursparning

udvide, forlænge

utbygga, förlänga

udvidelse (i kurver)

breddökning (i kurvor)

ulige tal

udda tal

underflange

underfläns

understøtning

stöd

ur

rasmaterial

vandfyldt tværsnit, vandslug

våt sektionsarea

vandhane

vattenkran

vandnæse

droppnäsa

vandskel

vattendelare

vandspejl

vattenyta

vandtilsætning

vattentillsats

vandudskillelse

vattenseparation

vandvarmer

varmtvattenberedare

vareelevator

varuhiss

varmeudvidelseskoefficient

värmeutvidgningskoefficient

vask, håndvask

disk, tvättställ

vaskerum

tvättrum

vederlag

upplag

vederlag (for bue)

anfang, bågupplag

vederlagsflade

upplagsyta

vederlagskraft

upplagskraft

vejdæmning

vägbank, bank

ventilator

fläkt

ventilator

fläkt

vierendeelbjælke

vierendeelbalk

vindskede

vindskiva

vindue

fönster

vinduesramme

fönsterbåge

vinduesramme

fönsterbåge

vinduessprosse

fönsterspröjs

vinkeldrejning

rotationsvinkel

vinkeldrejning ved understøtning

stödvinkel

vinkelforandring

vinkeländring

vinkelhalveringslinje

bisektris

vinkelmåling

vinkelmätning

vinkelstøttemur

flänsstödmur

vinkelstøttemur med ribber

kontrefort, flänsstödmur

vinkelændring (af frembringer)

vinkeländring (av generatris)

virkeligt mål

verkligt mål

vognladning

vagnslast

vridningsakse

vridaxel

vridningsvinkel

vridvinkel

væltende moment

stjälpande moment

væltning

stjälpning

X-søm

X-svets

ydermur

yttervägg

æolisk

eolisk

ærtesten

ärtsingel

øjebolt

öglebult

øjejern

öglestång

Copyright © 2005, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen