DANSK-SVENSK EU-ORDLISTA

(Ca 8100 uppslagsord)

 

Ordlistan är sammanställd av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

 

Copyright © 2008, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen

 

Da

Sv

24-landegruppen

G-24-länderna

Abe

Apa

ABM-aftale

ABM-avtalet

Abort

Abort

Abort på medicinsk indikation

Abort av hälsoskäl

Abruzzi

Abruzzo

Absolut flertal

Absolut majoritet

Abu dhabi

Abu dhabi

Accessorisk aktivitet

Kompletterande arbeten

Ad hoc-udvalg

Ad hoc-kommitté

Adc

Adc

Additionalitetsprincippet

Additionalitetsprincip

Adfærd

Beteende

Adfærdsforstyrrelser

Beteendestörningar

Adfærdskodeks

Uppförandekodex

Adfærdsproblemer

Beteendeproblem

Adfærdspsykologi

Behaviorism

Adfærdsterapi

Beteendeterapi

Adfærdsvidenskab

Beteendevetenskap

Adfærdsvidenskaber

Beteendevetenskap

Adfærdsændring

Beteendeförändring

Adgang

Tillgänglighet

Adgang til beskæftigelse

Tillgång till arbete

Adgang til erhverv

Tillgång till ett yrke

Adgang til EU-oplysninger

Tillgång till EG-information

Adgang til information

Tillgång till information

Adgang til retsvæsenet

Tillgång till rättsväsendet

Adgang til sundhedstjenester

Hälso- och sjukvårdstillgänglighet

Adgang til uddannelse

Tillgång till utbildning

Administration af undervisning

Utbildningsadministration

Administrationsorgan

Förvaltningsorgan

Administrativ inddeling

Administrativ indelning

Administrativ kontrol

Administrativ kontroll

Administrativ organisation

Administrativ organisation

Administrativ overtrædelse

Administrativ överträdelse

Administrativ reform

Förvaltningsreform

Administrativ rekurs

Överklagande i förvaltningsärende

Administrativ sanktion

Administrativ påföljd

Administrativ uafhængighed

Administrativt självstyre

Administrativ udvælgelsesprøve

Anställningsprov

Administrative formaliteter

Administrativa formaliteter

Administrativt ansvar

Förvaltningsansvar

Administrativt erhverv

Administrativt yrke

Administrativt ledende funktionær

Administrativ chef

Administrativt samarbejde

Administrativt samarbete

Administrativt tilsyn

Administrativ tillsyn

ADN-konventionen

ADN-avtalet

Adoption

Adoption

Adoptionsret

Adoptionsrätt

Adoptivbarn

Adoptivbarn

Adoptivbarn

Adoptivbørn

Adoptivfamilier

Adoptivfamiljer

Adoptivforældre

Adoptivföräldrar

Adriaterhavet

Adriatiska havet

ADR-konventionen

ADR-avtalet

Adskillelse af stat og kirke

Skiljande mellan kyrka och stat

Advokat

Advokat

Aerodynamik

Aerodynamik

Aerosol

Aerosol

AETR-overenskomsten

AETR-avtalet

Affald

Avfall

Affald

Avfall

Affald som ikke kan genvindes

Icke återvinningsbart avfall

Affaldsforbrænding

Avfallsförbränning

Affaldshåndtering

Avfallshantering

Affaldsoplagring

Lagring av avfall

Affattelse af lovtekster

Utarbetande av lagar

Affolkning

Avfolkning

Afghanistan

Afghanistan

Afgift med tilsvarende virkning

Avgift med motsvarande verkan

Afgift på fedtstoffer

Skatt på oljor och fetter

Afgift på motorkøretøjer

Fordonsskatt

Afgiftning

Avgiftning

Afgiftsfrihed

Skattefrihet

Afgiftsfrit salg

Tullfri försäljning

Afgivelse af tilbud

Anbudsgivning

Afgivelse af tilbud

Anbudsgivning

Afgiven stemme

Avgivna röster

Afhandling

Avhandling

Afhængighed

Missbruk

Afkolonisering

Avkolonisering

Afledt ret

Sekundärlagstiftning

Aflønning af arbejde

Ersättning för arbete

Afløvning

Avlövning

Afmærkning

Trafikanordning

Afpolitisering

Avpolitisering

Afrasec

Afrasec

Afrika

Afrika

Afrika syd for Sahara

Afrika söder om Sahara

Afrikansk organisation

Afrikanska organisationer

Afrikas horn

Afrikas horn

Afro-asiatisk organisation

Afro-asiatiska organisationer

Afskedigelse

Uppsägning

Afskedigelsesgodtgørelse

Avgångsvederlag

Afskrivning

Avskrivning

Afskrækkelse

Avskräckning

Afslapningsøvelser

Avslappningstekniker

Afstemming om personlig tillid

Plebiscit

Afstemning om lov

Omröstning om en lag

Afstemning ved navneopråb

Omröstning genom namnupprop

Afstemningsdisciplin

Partidisciplin

Afstemningsresultat

Omröstningsresultat

Afsætning

Avsättning

Afsætningskontor

Interventionsorgan

Afsætningsstøtte

Avsättningsstöd

Aftale mellem virksomheder

Avtal mellan företag

Aftale om social- og arbejdsmarkedspolitikken

Avtal om socialpolitik

Aftale, hvorved der etableres en specifik institutionel ramme med særlige samarbejdsprocedurer

Avtal som skapar en särskild institutionell ram genom att samarbetsförfaranden inrättas

Aftale, som har betydelige budgetmæssige virkninger for Fællesskabet

Avtal som har betydande budgetmässiga följder för gemenskapen

Aftalemodydelse

Ekonomisk kompensation för ett avtal

Aftaleprotokol

Avtalsprotokoll

Aftapning

Tappning på flaska

Aftappet vin

Vin på flaska

Afvikling af udgifter

Godkännande av utgifter

Agglomereret træ

Agglomererat trä

Agroindustri

Agroindustri

Agromonetær politik

Agromonetär politik

Agronomi

Agronomi

Agroturisme

Turism på landsbygden

Aids

Aids

Ajman

Ajman

Ajourføring af lønninger

Löneförhöjning

Akademisk anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder

Akademiskt erkännande av examensbevis och studietider

Akkordløn

Ackordslön

Akkordlønnet arbejde

Ackordslönat arbete

Akselafgift

Axelavgift

Akseltryk

Axeltryck

Aktie

Aktie

Aktionsudgift

Driftutgift

Aktionsudgift (EF)

Driftutgift (EG)

Aktionær

Aktieägare

Aktiv forædling

Aktiv förädling

Aktivitetsrapport

Verksamhetsberättelse

Aktuar

Aktuarie

Akustik

Akustik

Akut medicin

Akutvård

Akvakultur

Vattenbruk

Akvakulturprodukt

Vattenbruksprodukt

Aladi

Laia

ALADI-lande

LAIA-länder

Albanien

Albanien

Alderdomsforsikring

Åldersförsäkring

Aldersfordeling

Åldersfördelning

Aldring

Åldrande

Alentejo

Alentejo

Alfabetisering

Alfabetisering

Algarve

Algarve

Alge

Alger

Algeriet

Algeriet

Alkohol

Alkohol

Alkoholbrugere

Alkoholkonsumenter

Alkoholbrændstof

Motoralkohol

Alkoholforbrug

Alkoholkonsumtion

Alkoholfri drik

Alkoholfri dryck

Alkoholfri drikkevarer

Alkoholfria drycker

Alkoholholdig drik

Alkoholhaltig dryck

Alkoholikere

Alkoholister

Alkoholisme

Alkoholism

Alkoholisme

Alkoholism

Alkoholmisbrug

Alkoholmissbruk

Alkoholoplysning

Alkoholupplysning

Allergi

Allergi

Alliancefrihed

Alliansfrihet

Alliancer omkring sundhed

Samverkan i folkhälsoarbete

Almen medicin

Allmänmedicin

Almen undervisning

Allmän undervisning

Almenmedicin

Allmänmedicin

Almennyttig tjenesteydelse

Allmännyttiga tjänster

Almennyttigt foretagende

Allmännyttig inrättning

Almindelig forpagtning

Jordbruksarrende

Almindelig valgret

Allmän rösträtt

Almindeligt budget

Allmän budget

Almindeligt retsprincip

Allmän rättsprincip

Almindeligt tilsyn

Stabilitetstillsyn

Alperegion

Alpregion

Alsace

Alsace

Alsidig arbejdskraft

Mångsidiga arbetstagare

Alternativ anvendelse af landbrugsprodukt

Alternativ användning av jordbruksprodukter

Alternativ landbrugsproduktion

Alternativ jordbruksproduktion

Alternativ medicin

Alternativmedicin

Alternativ medicin

Alternativ medicin

Aluminium

Aluminium

Alvorligste sygdomme

Stora folksjukdomar

Alytus 

Alytus 

Amalgamoverfølsomhed

Amalgamöverkänslighet

Ambassade

Ambassad

Ambulant behandling

Öppenvård

Amerika

Amerika

Amerikansk organisation

Amerikanska organisationer

Amerikas forenede stater

Förenta staterna

Ammeko

Am- och diko

Amnesty international

Amnesty international

Amorft materiale

Amorfa material

Amortisering

Amortering av statsskulden

Amsterdam-traktaten

Amsterdamfördraget

Analfabetisme

Analfabetism

Analfabetisme

Analfabetism

Analytisk kemi

Analytisk kemi

Anarkisme

Anarkism

Anatomi

Anatomi

Anciennitet

Tjänsteålder

Andalusien

Andalusien

Andelsboligselskab

Bostadsrättsförening

Andelsselskab

Kooperativ

Anden fase af ØMU

Andra fasen av EMU

Anden indtægt end løn

Annan inkomst än lön

Anden verdenskrig

Andra världskriget

Andengenerationsproblemer

Andragenerationsinvandrare

Andesgruppen

Andinska gruppen

Andesgruppen-lande

Andinska gruppen-länder

Andetkammer

Andra kammaren

Andorra

Andorra

Andragende

Petition

Andragende til Europa-Parlamentet

Framställning till Europaparlamentet

'Andre indehavere' af ecuer

'Annan innehavare' av ecu

Andre instrumenter til monetær kontrol

Andra instrument för monetär styrning

Andre organer inden for den offentlige sektor eller offentlige foretagender i Medlemsstaterne

Andra offentligrättsliga organ eller offentliga företag i medlemsstaterna

Anerkendelse

Erkännande

Anerkendelse af eksamensbeviser

Erkännande av examensbevis

Anerkendelse af faglige kvalifikationer

Erkännande av yrkesutbildningskvalifikationer

Anerkendelse af studier

Erkännande av utbildningar

Anglikanisme

Anglikanism

Angola

Angola

Anguilla

Anguilla

Anholdelse

Anhållande

Anhydrid

Anhydrid

Animalsk fedtstof

Animaliskt fett

Animalsk olie

Animalisk olja

Animalsk produkt

Animalisk produkt

Animalsk produktion

Animalieproduktion

Animalsk protein

Animaliskt protein

Animalske ressourcer

Animalietillgångar

Anklage

Åtalspunkt

Anklagemyndighed

Åklagarmyndighet

Anlæg til opsendelse af rumfartøjer

Startramp

Anlægsomkostninger

Anläggningskostnad

Anmeldelse af virksomhedsaftale

Anmälan om konkurrensbegränsning

Anmeldelsespligtige sygdomme

Sjukdomsrapportering

Anmærkninger

Anmärkningar

Annullationssøgsmål

Talan om upphävande

Annullationssøgsmål (EF)

Talan om upphävande av ett EG-beslut

Anonymt selskab

Aktiebolag

Anordning

Förvaltningsbeslut

Anordningsmyndighed

Lagstiftande befogenhet

Anskaffelse af dokumenter

Dokumentanskaffning

Ansvar

Ansvar

Ansvar for miljøskader

Ansvar för miljöskador

Ansvarsforsikring

Ansvarsförsäkring

Ansættelse

Rekrytering

Ansættelse

Anställning

Ansættelse på prøve

Provanställning

Ansættelsesvilkår

Anställningsvillkor

Ansøger

Anbudssökande

Antagelse af retssag

Upptagande till prövning

Antarktis

Antarktis

Antibiotikum

Antibiotika

Antidumpingforanstaltning

Antidumpningsåtgärd

Antidumpinglovgivning

Antidumpningslagstiftning

Antidumpingtold

Antidumpningstull

Antieuropæisk bevægelse

Antieuropeisk rörelse

Antiglobaliseringsbevægelse

Antiglobaliseringsrörelse

Antigua og Barbuda

Antigua och Barbuda

Antikriseplan

Antikrisplan

Antimissilforsvar

Antirobotförsvar

Antimon

Antimon

Antiracistisk bevægelse

Antirasiströrelse

Antisemitisme

Antisemitism

Antisubventionsprocedure

Antisubventionsförfarande

Antitrustlovgivning

Antitrustlagstiftning

Anvendelse af bistand

Användning av bistånd

Anvendelse af edb

Informationsteknikanvändning

Anvendelse af energi

Energianvändning

Anvendelse af jordarealer

Markanvändning

Anvendelse af sprog

Språkanvändning

Anvendelse af vand

Vattenanvändning

Anvendelsesform af solenergi

Användningsform för solenergi

Anvendt datamatik

Tillämpad informatik

Anvendt forskning

Tillämpad forskning

Anvendt forskning

Tillämpad forskning

Anvendte videnskaber

Tillämpad vetenskap

Anzus

Anzus

ANZUS-lande

ANZUS-länder

Anæstesi

Anestesi

Apartheid

Apartheid

Apec

Apec

APEC-landene

APEC-länderna

Aperitif

Aperitif

Apo

Apo

Apotek

Apotek

Aps

Bolag med begränsad ansvarighet

Apu

Apu

Aquitaine

Aquitaine

Arabisk organisation

Arabiska organisationer

Arabisk-afrikansk samarbejde

Arabiskt-afrikanskt samarbete

Aragonien

Aragonien

Arbejde

Arbete

Arbejde i netværk

Nätverksarbete

Arbejdende fattig

Arbetande fattig

Arbejder

Arbetare

Arbejderbevægelse

Arbetarrörelse

Arbejderklasse

Arbetarklass

Arbejderparti

Arbetarparti

Arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer

Rörelsemedel i utländsk valuta

Arbejdsfleksibilitet

Flexibilitet på arbetsmarknaden

Arbejdsfordeling

Arbetsfördelning

Arbejdsforhold

Arbetsförhållanden

Arbejdsformidlingstjeneste

Arbetsförmedling

Arbejdsforsømmelse

Frånvaro från arbetet

Arbejdsfysiologi

Arbetsfysiologi

Arbejdsgiver

Arbetsgivare

Arbejdsgiverforbund

Arbetsgivarförbund

Arbejdsgiverorganisation

Arbetsgivarorganisation

Arbejdskonflikt

Arbetsmarknadskonflikt

Arbejdskontrakt

Arbetsavtal

Arbejdskraft

Person i arbetskraften

Arbejdskraftbehov

Arbetskraftsbehov

Arbejdskraftens bevægelighed

Arbetskraftens rörlighet

Arbejdskraftens frie bevægelighed

Fri rörlighet för arbetstagare

Arbejdskraftens tilpasningsevne

Arbetstagarens anpassningsförmåga

Arbejdsleder

Arbetsledare

Arbejdslov

Arbetslagsamling

Arbejdsløs

Arbetslös

Arbejdsløshed

Arbetslöshet

Arbejdsløshed blandt kvinder

Kvinnoarbetslöshet

Arbejdsløshedsbekæmpelse

Arbetslöshetsbekämpning

Arbejdsløshedsforsikring

Arbetslöshetsförsäkring

Arbejdsmarked

Arbetsmarknad

Arbejdsmarkedspart

Arbetsmarknadspart

Arbejdsmarkedsrelationer

Arbetsmarknadsrelationer

Arbejdsmedicin

Yrkesmedicin

Arbejdsmedicin

Yrkesmedicin

Arbejdsmiljø

Arbetsmiljö

Arbejdsmiljø

Arbetsmiljö

Arbejdsnarkomani

Arbetsnarkomani

Arbejdsnorm

Arbetsregler

Arbejdsophør

Upphörande av anställningsförhållande

Arbejdsplads

Arbetsplats

Arbejdsproduktivitet

Arbetsproduktivitet

Arbejdspsykologi

Arbetspsykologi

Arbejdsret

Arbetsrätt

Arbejdsretlig domstol

Arbetsdomstol

Arbejdsrytme

Arbetstakt

Arbejdssikkerhed

Arbetarskydd

Arbejdsskader

Yrkesskador

Arbejdssociologi

Arbetslivssociologi

Arbejdssted

Arbetsplats

Arbejdsstilling

Yrkesställning

Arbejdsstudie

Arbetsstudie

Arbejdsstyrke

Arbetskraft

Arbejdstid

Arbetsschema

Arbejdstidens længde

Arbetstid

Arbejdstidens tilrettelæggelse

Arbetstidens förläggning

Arbejdstilfredshed

Arbetstillfredsställelse

Arbejdstilladelse

Arbetstillstånd

Arbejdstilsyn

Yrkesinspektion

Arbejdsulykke

Arbetsolycksfall

Arbejdsulykkesforsikring

Yrkesskadeförsäkring

Arbejdsvilkår

Arbetsvillkor

Arbejdsvurdering

Arbetsvärdering

Arbitrage

Arbitrage

Arealanvendelse

Markanvändning

Argentina

Argentina

Arid zone

Arid zon

Arkitektonisk arv

Arkitektoniskt arv

Arkitektur

Arkitektur

Arkiv

Arkiv

Arktis

Arktis

Arkæologi

Arkeologi

Armenien

Armenien

Aromatiseret vin

Smaksatt vin

Arrangementer for forhandling og indgåelse af aftaler (om monetære spørgsmål eller spørgsmål vedrørende valutakursordninger)

Ordning för förhandlingarna och för hur avtal (angående monetära frågor eller växelkursfrågor) skall ingås

Artificiel insemination

Artificiell insemination

Aruba

Aruba

Arusha-aftalen

Arushakonventionen

Arv

Arv

Arvelige sygdomme

Genetiska sjukdomar

Arveret

Lagstiftning om arvsrätt

Asbest

Asbest

Asdb

Asdb

Asean

Asean

ASEAN-lande

Asean-länder

Aserbajdsjan

Azerbajdzjan

Asiatisk organisation

Asiatiska organisationer

Asien

Asien

Asocial opførsel

Asocialt beteende

Aspac

ASPAC

Associeret land

Associerat land

Associeringsaftale

Associationsavtal

Associeringsråd

Associationsråd (eg)

Assurandørerhverv

Försäkringsyrke

Astronautik

Astronautik

Astronomi

Astronomi

Asturien

Asturien

Asylpolitik

Asylpolitiken

Asylret

Asylrätt

Ateisme

Ateism

Atlantbuen

Atlantbågen

Atlas

Atlas

Atmosfære

Atmosfär

Atmosfæriske forhold

Atmosfäriska förhållanden

Atom

Atom

Atombrændsel

Kärnbränsle

Atomenergiret

Kärnenergilagstiftning

Atomfysik

Kärnfysik

Atomkraftværk

Kärnkraftverk

Atomkrig

Kärnvapenkrig

Atomnedrustning

Kärnvapennedrustning

Atomreaktor

Kärnreaktor

Atomteknologi

Kärnteknologi

Atomulykke

Kärnenergiolycka

Atomvåben

Kärnvapen

Atomvåbenforsøg

Kärnvapenprov

ATP-traktat

ATP-avtalet

Attika 

Attika 

Atypisk arbejde

Atypiskt arbete

Audiovisuel industri

Audivisuell industri

Audiovisuel piratvirksomhed

Audivisuell piratverksamhet

Audiovisuel politik

Audivisuell kommunikationspolitik

Audiovisuel produktion

Audivisuell produktion

Audiovisuel samproduktion

Audivisuell samproduktion

Audiovisuelt dokument

Audivisuellt dokument

Audiovisuelt materiale

Audiovisuella hjälpmedel

Audiovisuelt program

Audivisuellt program

Audiovisuelt udstyr

Audivisuell utrustning

Auktionssalg

Auktionsförsäljning

Australien

Australien

Automat

Varuautomat

Automatiseret bankvirksomhed

Automatiserad bankverksamhet

Automatiseret undervisning

Datorstödd undervisning

Automatisering

Automatisering

Automatisk oversættelse

Maskinöversättning

Automatisk spil

Automatspel

Automobil

Bil

Automobilindustri

Bilindustri

Autonom bevægelse

Självständighetsrörelse

Autonom enhed

Självstyrande enhet

Autonomi

Självstyre

Autoritært styre

Auktoritärt styre

Auvergne

Auvergne

Avance

Marginal

Avanceret industri

Högteknisk industri

Avanceret materiale

Avancerade material

Avis

Tidning

Avl af fødevareafgrøder

Jordbruksproduktion för lokal avsättning

Avl af gartneriafgrøder

Handelsträdgårdsodling

Avl af industriafgrøder

Industrigrödeodling

Avlsbygning

Ekonomibyggnad

Avlsdyr

Avelsdjur

AVS/EF-institution

AVS–EG-institution

Avs-ef-ambassadørudvalget

Ambassadörskommittén (avs-eg)

AVS-EF-konvention

AVS–EG-konvention

Avs-ef-ministerrådet

Ministerrådet (avs-eg)

AVS-lande

AVS-länder

Azorerne

Azorerna

Baden-württemberg

Baden-württemberg

Badevand

Badvatten

Bagerivirksomhed

Bageri

Bahamaøerne

Bahamas

Bahrain

Bahrain

Balance

Balansräkning

Balearerne

Balearerna

Bali

Bali

Balkan

Balkan

Ballistisk missil

Ballistisk robot

Balneoterapi

Balneoterapi

Baltiske lande

Baltiska staterna

Banegård

Järnvägsstation

Bangladesh

Bangladesh

Bank

Bank

Bankerhverv

Yrke inom bankväsendet

Bankhemmelighed

Banksekretess

Bankindskud

Bankinsättning

Bankomkostninger

Bankavgifter

Bankpolitik

Bankpolitik

Bankret

Banklagstiftning

Banksystem

Banksystem

Banktilsyn

Banktillsyn

Bankvirksomhed

Bankverksamhet

Banská Bystrica-regionen 

Banská Bystrica-regionen 

Barakby

Slum

Barbados

Barbados

Barbiturater

Barbiturater

Barn

Barn

Barn uden for ægteskab

Barn födda utom äktenskapet

Barselsorlov

Mammaledighet

Barselspleje

Förlossningsvård

Basilicata

Basilicata

Basispris

Baspris

Baskerlandet

Baskien

Basse-normandie

Basse-normandie

Bauxit

Bauxit

Bayern

Bayern

Beboelse

Boende

Beboelse i byer

Stadsboende

Beboelse på landet

Landsbygdsboende

Beboelsesområde

Bostadsområde

Bebyggelse i landområde

Bebyggelse på landsbygden

Bedrageri

Bedrägeri

Bedrift

Etablering (företag)

Bedriftsindtjening

Jordbruksföretagets inkomst

Bedriftskort

Företagsredovisning

Bedriftsleder

Driftledare för jordbruksföretag

Bedriftslæger

Företagsläkare

Bedriftsråd

Företagsnämnd

Bedriftssammenslutning

Sammanslutning av jordbruksföretag

Bedriftssundhedsplejersker

Företagssköterskor

Bedriftssundhedstjeneste

Företagshälsovård

Bedømmelseskomité

Jury

Befolkning

Allmänheten

Befolkning i erhvervsaktiv alder

Befolkning i yrkesverksam ålder

Befolkningens geografiske fordeling

Befolkningens geografiska fördelning

Befolkningsaldring

Befolkningsåldring

Befolkningsanalyse

Demografisk analys

Befolkningsflytning

Folkomflyttning

Befolkningskoncentration

Befolkningskoncentration

Befolkningsmigration

Befolkningsmigration

Befolkningspolitik

Befolkningspolitik

Befolkningssammensætning

Befolkningsstruktur

Befolkningsstatistik

Befolkningsstatistik

Befolkningstilvækst

Befolkningstillväxt

Befolkningstæthed

Befolkningstäthet

Befolkningsudvikling

Befolkningsdynamik

Befolkningsundersøgelser

Befolkningsstudier

Befordringsmiddel

Fordon

Befragtning

Befraktning

Befrugtning

Befruktning

Begreber

Begrepp

Begrundelse

Motivering

Begrænset spredning

Begränsad spridning

Begrænset udbud

Selektivt förfarande

Begrænsning af markedsføring

Begränsning av saluföring

Begrænsningsaftale

Begränsningsavtal

Behandling

Terapier

Behandling med lægemidler

Kemoterapi

Beholdning

Reserver

Behovsanalyse

Behovsbedömning

Bekendtgørelse

Regeringsförordning

Beklædningsindustri

Beklädnadsindustri

Bekvemmelighedsflag

Bekvämlighetsflagg

Bekæmpelse af diskrimination

Åtgärder mot diskriminering

Bekæmpelse af grov kriminalitet

Bekämpning av grov brottslighet

Bekæmpelse af ildebrande

Brandskydd

Bekæmpelse af kriminalitet

Brottsbekämpning

Bekæmpelse af social udstødelse

Kamp mot utslagning

Bekæmpelse af spild

Svinnbekämpning

Belarus

Vitryssland

Belgien

Belgien

Belgiens sprogsamfund

Belgiens språkområden

Belize

Belize

Belysning

Belysning

Belysningsmateriel

Belysningsmateriel

Benchmarking

Riktmärkning

Benelux

Benelux

Benelux-lande

Benelux-länder

Benin

Benin

Benzin

Bensin

Benzodiazepiner

Bensodiazepiner

Beplantning

Plantering

Beregningsgrundlag for skat

Skatteunderlag

Berlin

Berlin

Berlins status

Berlins status

Bermudaøerne

Bermuda

Beroligende middel

Lugnande medel

Beroligende midler

Lugnande medel

Berufsverbot

Yrkesförbud

Beryllium

Beryllium

Besat område

Ockuperat område

Beskatning

Beskattning

Beskatningsaftale

Skattekonvention

Beskyttelse af børn

Skydd av barn

Beskyttelse af dyr

Djurskydd

Beskyttelse af familien

Familjeskydd

Beskyttelse af fauna

Skydd av faunan

Beskyttelse af flora

Skydd av floran

Beskyttelse af frihedsrettigheder

Skydd av grundläggande rättigheter

Beskyttelse af jordbunden

Markskydd

Beskyttelse af kulturarv

Kulturmiljövård

Beskyttelse af privatlivet

Privatlivets helgd

Beskyttelse af selskabsdeltagere

Skydd av delägare

Beskyttelse af vand

Vattenskydd

Beskyttelse mod støj

Bullerskydd

Beskyttelsesklausul

Skyddsklausul

Beskyttet art

Skyddad art

Beskyttet bolig

Gruppbostäder

Beskæftigelsesomlægning

Arbetsomläggning

Beskæftigelsesplanlægning

Arbetskraftsplanering

Beskæftigelsespolitik

Sysselsättningspolitik

Beskæftigelsesstatistik

Sysselsättningsstatistik

Beskæftigelsesstruktur

Sysselsättningsstruktur

Beskæftigelsesstøtte

Sysselsättningsstöd

Beskæftigelsesterapi

Arbetsterapi

Beskæftigelsesudvalg (EF)

Sysselsättningskommitté (EG)

Beskæftiget arbejdsstyrke

Sysselsatt befolkning

Beslutning

Beslut

Beslutningsbeføjelse

Beslutsbefogenhet

Beslutningsdygtighed

Beslutsmässighet

Beslutningstagning

Beslutsfattande

Beslutningstagning

Beslutsfattande

Besluttende organ

Beslutande organ

Bestemmelser, som er fastsat administrativt

Sådana bestämmelser som meddelas i andra författningar än lagar

Bestrålet brændstof

Bestrålat bränsle

Bestrålet produkt

Bestrålad produkt

Bestråling

Bestrålning

Bestyrelse

Bolagsstyrelse

Besvogret familie

Familj genom ingifte

Besætning

Besättning

Betaling

Betalning

Betalinger inden for Fællesskabet

Betalningar inom gemenskapen

Betalingsbalance

Betalningsbalans

Betalingsbalancens løbende poster

Bytesbalansen

Betalingsbalancens usynlige poster

Betalningsbalansens osynliga poster

Betalingsbevilling

Betalningsbemyndigande

Betalingsbevillinger BB

Anslag för betalningar

Betalingsfrist

Betalningsperiod

Betalingspligtig tjenesteydelse

Avgiftsbelagd tjänst

Betalingsstandsning

Betalningsinställelse

Betalings-tv

Betal-tv

Betalt ferie

Betald ledighet

Betingelser for bistand

Villkor för bistånd

Betingelser for pension

Förutsättningar för pension

Betingelser, under hvilke transportvirksomheder har adgang til at udføre interne transporter i en Medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende

Villkor under vilka utomlands hemmahörande transportföretag får utföra transporter i en medlemsstat

Betinget løsladelse

Villkorlig frigivning

Betleri

Tiggeri

Beton

Betong

Betydning

Bidrag

Betænkning

Kommittébetänkande

Beuc

Beuc

Bevarelse og beskyttelse af den kulturarv, der er af europæisk betydning

Bevara och skydda kulturarv av europeisk betydelse

Bevaring af fiskeriet

Bevarande av fiskebestånden

Bevidstgørelse af offentligheden

Medvetandegörande av allmänheten

Bevillinger

Anslag

Bevis

Bevis

Bevægeapparatet

Muskuloskeletala systemet

Bevægelsesfrihed

Rörelsefrihet

Bevægelseshæmmede

Rörelsehindrade

Bhutan

Bhutan

Biavl

Biodling

Bibliografi

Bibliografi

Bibliotek

Bibliotek

Bidrag efter BNI

BNI-medel

Bifangst

Bifångst

Bijouteri- og guldsmedearbejde

Smycken och guldsmedsarbeten

Bilateral aftale

Bilateralt avtal

Bilateral bistand

Bilateralt bistånd

Bilaterale relationer

Bilaterala förbindelser

Bildende kunst

Bildkonst

Billedhuggerkunst

Skulptur

Billedsyntese

Bildsyntes

Billig husleje

Låg hyra

Bilpark

Vagnpark

Bilæggelse af tvister

Tvistlösning

Bioenergi

Bioenergi

Bioetik

Bioetik

Biogas

Biogas

Biografi

Biografi

Bioindustri

Bioindustri

Biokemi

Biokemi

Bioklimatologi

Bioklimatologi

Biokonversion

Biokonversion

Biologi

Biologi

Biologisk landbrug

Ekologiskt jordbruk

Biologisk mangfoldighed

Biologisk mångfald

Biologisk nedbrydelighed

Biologisk nedbrytbarhet

Biologisk norm

Biologisk standard

Biologisk proces

Bioprocess

Biologisk produkt

Ekologisk produkt

Biologisk våben

Biologiskt vapen

Biologiske videnskaber

Biologisk vetenskap

Biomasse

Biomassa

Biomateriale

Biomaterial

Biometri

Biometri

Biorytmer

Biologisk rytm

Biosfære

Biosfär

Bioteknologi

Bioteknik

Biotop

Biotop

Biprodukt

Biprodukt

Bis

Bis

Biskuitfremstilling

Kexfabrik

Bismut

Vismut

Bistand i form af naturalier

Naturabistånd

Bistand på sundhedsområdet

Hälso- och sjukvårdsbistånd

Bistand som ikke skal tilbagebetales

Icke återbetalningsbart bistånd

Bistandsarbejder

Biståndsarbetare

Bistandskilde

Biståndskälla

Bistandsmodtager

Biståndsmottagare

Bistandsordning

Biståndsordning

Bistandspolitik

Biståndspolitik

Bistandsprogram

Biståndsprogram

Bit

Internationella arbetsbyrån

Bituminøst materiale

Bituminösa material

Bjerg

Berg

Bjergregion

Bergsregion

Bladgrøntsag

Bladgrönsak

Blandet aftale

Blandat avtal

Blandet anlæg

Flerbränsleanläggning

Blandet kompetence

Gemensam behörighet

Blandet landbrug

Blandjordbruksföretag

Blandet organ (EF)

Gemensamt organ

Blandet pris

Blandat pris

Blandet selvejer- og forpagterdrift

Blandad brukningsform

Blandet udvalg (EF)

Gemensam kommitté (EG)

Blandet ægteskab

Blandäktenskap

Blandingsøkonomi

Blandekonomi

Blandsæd

Blandsäd

Blank stemme

Blankröst

Blekinge 

Blekinge län 

Blik

Plåt

Blikkenslageri og klejnsmederi

Plåtslageri och knivsmide

Blodsygdom

Blodsjukdom

Blodsygdomme

Blodsjukdomar

Blodtransfusion

Blodtransfusion

Blok

Tacka

Blokering

Hämning

Blokpolitik

Blockpolitik

Blomsteravl

Blomsterodling

Bly

Bly

Blyfri benzin

Blyfri bensin

Blærekræft

Urinblåsecancer

Blød energi

Mjuk energi

Blød hvede

Mjukt vete

Blød ost

Mjuk ost

Blød teknologi

Mjuk teknik

Bløddyr

Blötdjur

Blødersygdom

Blödarsjuka

Blødgøringsmiddel

Mjukningsmedel

Blåskimmelost

Blå- eller grönmögelost

Bogføringsmæssigt informationsnet

Informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

Bogførte reserver

Bokföringsmässiga avsättningar

Boghandel

Bokhandel

Boghvede

Bovete

Bogindustri

Bokindustri

Bolig

Bostad

Bolig

Bostäder

Boligbehov

Bostadsbehov

Boligens ukrænkelighed

Hemfrid

Boligforbedring

Förbättring av boendemiljö

Boligmæssig mobilitet

Boendemässig rörlighet

Boligpolitik

Bostadspolitik

Boligret

Bostadslagstiftning

Boligstandard

Bostadsstandard

Boligtildeling

Bostadstilldelning

Bolivia

Bolivia

Bombefly

Bombplan

Bomuld

Bomull

Bonaire

Bonaire

Bondebevægelse

Bonderörelse

Bonus

Bonus

Boosterraket

Bärfarkost

Bopæl

Hemvist

Bopælsland

Stat där pensionstagaren är bosatt

Bopælssted

Bostadsort

Bordvin

Bordsvin

Boreal skov

Boreal skog

Boremateriel

Borrutrustning

Borgerkrig

Inbördeskrig

Borgerlig lovbog

Civilrättslig lagsamling

Borgerlig retspleje

Tvistemålsförfarande

Borgerlige rettigheder

Medborgerliga rättigheter

Borgerlige sager

Talan i tvistemål

Borgernes Europa

Medborgarnas Europa

Borgernært retssystem

Medborgarnära rättsväsende

Borgerpligter

Medborgerliga skyldigheter

Borgmester

Borgmästare

Boring

Borrning

Borneo

Borneo

Bornholms regionskommune

Bornholm

Bortskaffelse af affald

Bortskaffande av avfall

Bortskaffelse af affald

Avfallshantering

Bosnien-hercegovina

Bosnien och hercegovina

Bosættelsesgodtgørelse

Bosättningsbidrag

Botanik

Botanik

Botswana

Botswana

Bourgogne

Bourgogne

Brakjord

Träda

Brancheaftale

Branschavtal

Brancheorganisation

Branschorganisation

Brandenburg

Brandenburg

Brandfarligt produkt

Brandfarlig produkt

Brandsikkerhed

Brandsäkerhet

Brandvåben

Brandvapen

Brasilien

Brasilien

Bratislava-regionen 

Bratislavaregionen 

Bremen

Bremen

Bretagne

Bretagne

Bretton Woods-aftalen

Bretton Woods-avtalet

Brevstemmeafgivning

Poströstning

Brint

Väte

Brintproduktion

Väteproduktion

Brochurer

Broschyrer

Brom

Brom

Bronkiekræft

Bronkialtumörer

Bronkitis

Luftrörskatarr

Brucellose

Brucellos

Brug af sundhedssystemet

Sjukvårdskonsumtion

Brugere

Klienter

Brugerstøtte

Användarstöd

Brugertilfredshed

Konsumenttillfredsställelse

Brugskøretøj

Nyttofordon

Brugt forbrugsgode

Begagnad vara

Brunei

Brunei

Brunkul

Brunkol

Bruttonationalindkomst

Bruttonationalinkomst

Bruttonationalprodukt

Bruttonationalprodukt

Bruttoregionalindkomst

Bruttoregionalprodukt

Brystkræft

Bröstcancer

Brystsygdomme

Bröstsjukdomar

Brænde

Brännved

Brændevin

Sprit

Brændsel

Bränsle

Brændselscelle

Bränslecell

Brændstofafgift

Bränsleaccis

Brændstofberigelse

Bränsleanrikning

Brød

Bröd

Brødkorn

Brödspannmål

Brødproduktion

Bakning

Bse

Bse

Buddhisme

Buddism

Buddhist

Buddist

Buddhistisk ret

Buddistisk rätt

Budget

Budget

Budgetbalance

Budgetbalans

Budgetbeføjelse

Budgetbefogenhet

Budgetbemyndigelse

Budgetbemyndigande

Budgetbevilling

Budgetanslag

Budgetdisciplin

Budgetdisciplin

Budgetforslag

Budgetförslag

Budgetforslag (EF)

Budgetförslag (EG)

Budgetindtægter

Budgetmedel

Budgetkontrol

Budgetkontroll

Budgetkontroludvalget

Budgetkontrollutskottet

Budgetopstilling

Budgetuppställning

Budgetoverslag

Budgetberäkning

Budgetpolitik

Budgetpolitik

Budgetpost

Budgetpost

Budgetprioritering

Programbudgetering

Budgetprocedure

Budgetförfarande

Budgetsamarbejde

Budgetsamarbete

Budgetstabilisator

Budgetstabilisator

Budgetudgift

Budgetutgift

Budgetunderskud

Budgetunderskott

Budgetvurdering

Budgetuppskattning

Budgetændring

Budgetändring

Bulgarien

Bulgarien

Bunden afstemning

Omröstning om en text i dess helhet

Bunden liste

Bunden lista

Bundet omvalg

Andra valomgången

Bundet pris

Bestämt pris

Buntmageri

Pälsberedningsindustri

Bureaukrati

Byråkrati

Burgenland

Burgenland

Burkina faso

Burkina faso

Burundi

Burundi

Bus

Buss

Butan

Butan

Butikscenter

Köpcenter

Butikstid

Affärstider

Butteroil

Smörolja

By

Stad

Bybefolkning

Stadsbefolkning

Byfornyelse

Stadssanering

Byg

Korn

Bygge- og anlægsarbejder

Anläggningsarbete

Bygge- og anlægskontrakt

Bygg- och anläggningskontrakt

Byggebestemmelser

Byggföreskrifter

Byggegrund

Byggtomt

Byggeindustri

Byggindustri

Byggeindustri

Byggnadsindustri

Byggematerialer

Byggmaterial

Byggemateriel

Bygg- och anläggningsutrustning

Byggeomkostninger

Byggkostnad

Byggepanel

Byggplatta

Byggepolitik

Byggpolitik

Byggestøtte

Byggstöd

Byggeteknik

Byggteknik

Byggetilladelse

Byggnadstillstånd

Byggevirksomhed

Markexploatering

Bygning

Byggnad

Bygningsingeniørvæsen

Byggnadsingenjörsväsen

Bygningsisolering

Byggnadsisolering

Bygningssikkerhed

Byggsäkerhet

Bygningstømmer

Konstruktionsvirke

Bygningsudstyr

Installationsutrustning

Bymiljø

Tätort

Bymæssig bebyggelse

Stadsbebyggelse

Bymæssig infrastruktur

Stadsinfrastruktur

Bymæssigt byggeri

Stadsbyggnad

Bymæssigt problem

Stadsproblem

Byplan

Stadsplan

Byplanbestemmelser

Stadsplanebestämmelser

Byplanlægning

Stadsplanering

Byplanlægningserhverv

Stadsplanerare

Bysamfund

Stadssamhälle

Bysociologi

Stadssociologi

Bytrafik

Stadstrafik

Bytransport

Stadstransport

Bytteforhold

Handelsvillkor

Byttehandel

Byteshandel

Byzone

Stadsområde

Byøkonomi

Stadsekonomi

Bælgfrugt

Baljfrukt

Bælgplanter

Baljväxter

Bæredygtig mobilitet

Hållbar rörlighet

Bæredygtig og ikke-inflationær vækst

Hållbar och icke-inflatorisk tillväxt

Bæredygtig økonomisk og social udvikling i udviklingslandene

Varaktig ekonomisk och social utveckling i utvecklingsländerna

Bæredygtigt landbrug

Hållbart jordbruk

Bæredygtigt skovbrug

Hållbart skogsbruk

Bærfrugt

Bär

Bøde

Böter

Bøffelkød

Buffelkött

Bøger

Böcker

Bølgeslagsenergi

Vågenergi

Børn

Barn

Børnearbejde

Barnarbete

Børnearbejde

Barnarbete

Børnedødelighed

Spädbarnsdödlighet

Børneernæring

Barnnutrition

Børneforsorg og mødrehjælp

Barn- och mödravård

Børnehavebørn

Barn i förskoleåldern

Børnehaver

Förskolor

Børnehaveskole

Förskola

Børnehospitaler

Barnsjukhus

Børnelammelse

Polio

Børnemishandling

Barnmisshandel

Børnepasning

Barnomsorg

Børnepornografi

Barnpornografi

Børnerig familie

Barnrik familj

Børnerådgivninger

Rådgivningsmottagningar för barn

Børnesikkerhed

Barnsäkerhet

Børnesundhedspleje

Barnhälsovård

Børnesygdomme

Barnsjukdomar

Børnetandpleje

Barntandvård

Børns rettigheder

Barns rättigheter

Børns udvikling

Barns utveckling

Børs

Fondbörs

Børsforretning

Börsaffär

Børsnotering

Börsnotering

Bøsser

Homosexuella män

Båd

Fartyg

Bånd

Band

Cabei

Cabei

Cabotageflyvning

Flygcabotage

Cabotagekørsel

Vägcabotage

Cacm

Cacm

CACM-lande

CACM-länder

Cadmium

Kadmium

Calabrien

Calabria

Cambodja

Kambodja

Cameroun

Kamerun

Campanien

Campania

Camping

Camping

Campingkøretøjer

Campingfordon

Canada

Kanada

Cantabrien

Kantabrien

Caricom

Caricom

Caricom-lande

Caricom-länder

Carolinerne

Karolinerna

Casestudier

Fallstudier

Casestudy

Fallstudie

Cash flow

Betalningsflöde

Castilla y Leon

Castilla-León

Castilla-la mancha

Castilla-la mancha

Catalonien

Katalonien

Catering

Restaurangbranschen

Caymanøerne

Caymanöarna

Ccnr

Centralkommissionen för rhensjöfarten

Cdb

Cdb

Cde

Cde

Ceao

Ceao

CEAO-lande

CEAO-länder

Cedefop

Cedefop

Ceeac

Eccas

Ceep

Ceep

Cefta

Cefta

Cellulose

Cellulosa

Cement

Cement

Cemt

Cemt

Cen

Cen

Cenelec

CENELEC

Censur

Censur

Central- og Østeuropa

Central- och Östeuropa

Centralafrika

Centralafrika

Centralasien

Centralasien

Centralbank

Centralbank

Centralbankchefkomitéen

Centralbankschefskommittén

Centralforvaltning

Centralförvaltning

Centralisering af information

Centralisering av information

Centralkurs

Centralkurs

Centralnervesystemet

Centrala nervsystemet

Centralregering

Centrala myndigheter

Centralslovenien 

Centrala Slovenien 

Centre

Centre

CE-overensstemmelsesmærkning

EG:s överensstämmelsemärkning

Cept

Cept

Cern

Cern

Ceuta

Ceuta

Ceuta og Melilla

Ceuta och Melilla

Champagne

Champagne

Champagne-ardennes

Champagne-ardennes

Chaptalisering

Chaptalisering

Check

Check

Chefen for EUMS

Direktören för eus militäre stab

Chile

Chile

Chlor

Klor

Cider

Cider

Cif-pris

Cif-pris

Cirkulære

Cirkulär

Citat

Citat

Citrusfrugt

Citrusfrukt

Ciu

Ciu

Civil domstol

Civildomstol

Civil flyvning

Civilflyg

Civil ulydighed

Civil olydnad

Civil værnepligt

Vapenfri tjänst

Civilbeskyttelse

Civilförsvar

Civilbeskyttelse

Räddningstjänst

Civilisation

Civilisation

Civil-militært samarbejde

Civilmilitär samverkan

Civilret

Civilrätt

Civilretligt ansvar

Civilrättsligt ansvar

Civilretligt samarbejde

Civilrättsligt samarbete

Civilretligt selskab

Civilrättslig association

Civilstand

Civilstånd

Civilt offer

Civilt offer

Civilt personel

Civil personal

CIV-konventionen

CIV-konventionen

Clearing- og betalingssystemer

Clearing- och betalningssystem

Clearingaftale

Kompensationsavtal

Clrae

Clrae

Cocom

Cocom

Colombia

Colombia

Colombo-planen

Colomboplanen

Comecon

Comecon

Comecon-lande

Comecon-länder

Commonwealth

Brittiska samväldet

Comorerne

Comorerna

Computervirus

Datavirus

Congo

Kongo

Connacht

Connacht

Contadora-gruppen

Contadoragruppen

Container

Container

Cookøerne

Cooköarna

Coreper

Coreper

Corporate governance

Företagsstyrning

Corpus Juris for EU

Corpus juris-dokumentet

Cosac

Cosac

Cost

COST

Costa rica

Costa rica

Costbenefitanalyse

Kostnads-nyttoanalys

Cost-benefit-analyse

Nytto-kostnadsanalys

Cotonou-aftalen 

Cotonouavtalet 

Cowpers

Cowperapparater

Cpps

Spc

Crest

Crest

Cuba

Kuba

Curaçao

Curaçao

Curricula

Läroplaner

Cykel og motorcykel

Cykel- och motorcykelindustri

Cykelsti

Cykelbana

Cyklon

Cyklon

Cypern

Cypern

Cytologi

Cytologi

Cøel

Cöe

Cøliaki

Celiaki

Cølibat

Celibat

Dac

Dac

Daghospitaler

Dagvård

Dagsorden

Dagordning

Dagsorden

Dagordning

Dalarna 

Dalarnas län 

Danmark

Danmark

Danmark vest for Storebælt

Danmark väster om Stora Bält

Danmark øst for Storebælt

Danmark öster om Stora Bält

Database

Databas

Databasestyringssystem

Databashanteringssystem

Databehandling

Databehandling

Databeskyttelse

Datasäkerhet

Databærer

Datamedium

Dataindsamling

Datainsamling

Datakommunikation

Datakommunikation

Datakriminalitet

Databrottslighet

Datalagring

Datalagring

Datamat

Dator

Datamatik

Informatik

Datamatstøttet konstruktion

Datorstödd konstruktion

Datamatstøttet produktion

Datorstödd tillverkning

Datamatstøttet tryk

Datorstödd utgivning

Datanet

Datanätverk

Dataoverførselsnet

Överföringsnät

Dataregistrering

Dataregistrering

Dataret

Datarätt

Datatransmission

Dataöverföring

Dato for indledning af tredje fase

Tidpunkt för då den tredje etappen skall börja

Datterselskab

Dotterbolag

De engelske antiller

Brittiska antillerna

De europæiske fællesskaber

Europeiska gemenskaperna

De forenede arabiske emirater

Förenade arabemiraten

De Forenede Arabiske Emirater-lande

Förenade arabemiraten-länder

De forenede nationer

Fn

De franske antiller

Franska antillerna

De højst tre Medlemsstater, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet

Högst tre medlemsstater som har uppnått de bästa resultaten i fråga om prisstabilitet

De ioniske øer

Joniska öarna

De kanariske øer

Kanarieöarna

De nederlandske antiller

Nederländska antillerna

De små antiller

Små antillerna

De store antiller

Stora antillerna

Decentralisering

Decentralisering

Decharge

Ansvarsfrihet

Decharge for budget

Ansvarsfrihet vad gäller budgeten

Deflation

Deflation

Degradation af medarbejder

Nedflyttning till lägre befattning

Dehydrering

Dehydratisering

Dekoncentration

Begränsat självstyre

Dekorationsartikel

Dekorationsartikel

Dekret

Dekret

Del-alföld 

Södra slättlandet 

Delegation (Kommissionen)

Kommissionsdelegation

Delegation af beføjelser

Delegering av befogenheter

Delegeret lovgivningskompetence

Delegerad lagstiftningsbefogenhet

Delstat

Delstat

Delt arbejde

Arbetsdelning

Deltagelse

Deltagande

Deltagelse i det politiske liv

Politiskt deltagande

Deltagelse i socialt fællesskab

Delaktighet i samhällslivet

Deltagende land

Deltagarland

Deltidsarbejde

Deltidsarbete

Deltidsarbejde

Deltidsarbete

Deltidslandbrug

Deltidsjordbruk

Delvis frihedsstraf

Frigång

Demilitariseret zone

Demilitariserad zon

Demografi

Demografi

Demografisk prognose

Befolkningsprognos

Demokrati

Demokrati

Demokratisering

Demokratisering

Demokratisering af uddannelse

Demokratisering av skolväsendet

Demokratisk parti

Demokratiskt parti

Demokratisk underskud

Demokratiskt underskott

Demonstrationsret

Demonstrationsfrihet

Den afrikanske udviklingsbank

Afrikanska utvecklingsbanken

Den afrikanske union

Afrikanska enhetsorganisationen

Den arabiske liga

Arabförbundet

Den Arabiske Liga-lande

Arabförbundsländer

Den centralafrikanske republik

Centralafrikanska republiken

Den demokratiske republik congo

Demokratiska republiken kongo

Den dominikanske republik

Dominikanska republiken

Den europæiske betalingsunion

Europeiska betalningsunionen

Den europæiske centralbank

Europeiska centralbanken

Den europæiske centralbank; ecb

Europeisk centralbank; ecb

Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Den europæiske investeringsbank

Europeiska investeringsbanken

Den europæiske investeringsfond

Europeiska investeringsfonden

Den Europæiske Konvention om Menneskerettigheder

Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna

Den europæiske menneskerettighedsdomstol

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Den europæiske monetære fond

Europeiska monetära fonden

Den europæiske patentmyndighed

Epo

Den Europæiske Sammenslutning for Samarbejde

Europeiska sammanslutningen för samarbete

Den europæiske socialpagt

Europeiska socialstadgan

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 

Europeiska datatillsynsmannen 

Den europæiske toldunion

Europeiska tullunionen

Den europæiske union

Europeiska unionen

Den europæiske union

Europeiska unionen

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier 

Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier 

Den europæiske unions satellitcenter 

Europeiska unionens satellitcentrum 

Den europæiske valutaoverenskomst

Europeiska valutaavtalet

Den frivillige sektor

Frivilligsektorn

Den fælles handelspolitik

Gemensam handelspolitik

Den fælles toldtarif

Gemensamma tulltaxan

Den interamerikanske menneskerettighedsdomstol

Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter

Den internationale arbejdskonference

Internationella arbetskonferensen

Den internationale straffedomstol

Internationella brottmålsdomstolen

Den interparlamentariske union

Interparlamentariska unionen

Den kombinerede varenomenklatur

Kombinerade nomenklaturen

Den malaysiske halvø

Västmalaysia

Den mellemfolkelige domstol

Internationella domstolen

Den monetære politik

Monetär politik

Den paritetiske forsamling avs-ef

Gemensamma församlingen (avs-eg)

Den samlede offentlige sektor

Offentlig sektor

Den selvstændige provins bolzano

Den självstyrande provinsen bolzano

Den selvstændige provins trento